Oznamovací systém (Whistleblowing)

Chování a jednání (Compliance) ve společnosti Tchibo Coffee Service 

Před více než 70 lety Max a Ingeburg Herz položili základ úspěšného příběhu Tchibo. Motto zní: Převzít odpovědnost a jednat zodpovědně. Nastavené principy dodnes formují firemní kulturu a tvoří podstatu značky Tchibo.

Dodržování právních a vnitropodnikových pravidel je nedílnou součástí firemních zásad, kultury a také základem důvěry, kterou v nás denně vkládají zaměstnanci, zákazníci a obchodní partneři.

Dodržovat chování a jednání (Compliance) znamená zajistit, aby všichni zaměstnanci Tchibo Coffee Service plnili právní předpisy a vnitropodnikové směrnice.

 

Kodex chování

Odpovědnost má pro společnost a všechny naše zaměstnance zásadní význam. Standardy, kterými se řídí všichni zaměstnanci po celém světě definuje firemní kodex chování. Kodex chování Tchibo Coffee Service obsahuje 13 základních pravidel pro spolupráci a jednání s obchodními partnery. Všichni zaměstnanci společnosti Tchibo Coffee Service jsou vázáni k etickým obchodním praktikám, poctivému chování a dodržování platných zákonů.

Odkaz ke stažení kodexu chování Tchibo Coffee Service naleznete zde.

 

Vnitřní oznamovací systém (Whistleblowing systém)

Za účelem zachování firemní integrity si jsme vědomi možného porušení zákonů a stanovených vnitropodnikových pravidel. Pro tyto účely je k dispozici digitální oznamovací (whistleblowing) systém BKMS.

BKMS je zabezpečený a nezávislý systém pro podávání zpráv o porušení zákonů, kodexu chování nebo vnitropodnikových směrnic společnosti Tchibo Coffee Service pro zaměstnance, zákazníky, dodavatele, obchodní partnery a další externí zainteresované strany. Systém slouží nepřetržitě (každý den v týdnu).

Kliknutím na následující odkaz se připojíte do vnitřního oznamovacího systému BKMS: https://www.bkms-system.com/tchibo-coffeeservice-en

 

Další informace o procesu oznamování (whistleblowingu) naleznete v níže uvedených nejčastějších dotazech (FAQ):

Pro jaké typy oznámení lze systém BKMS využít?

Prostřednictvím digitálního oznamovacího systému BKMS můžete nahlásit informace týkající se vlastního nebo cizího pochybení ohledně protiprávního jednání nebo porušování vnitřních pravidel společnosti. Informace se mohou týkat například:

  •          Korupce, střetu zájmů,
  •          nekalé soutěže, porušení kartelového práva,
  •          podvodu, zpronevěry, krádeže,
  •          praní špinavých peněz, financování terorismu,
  •          porušení ochrany údajů,
  •          porušování sociálních norem nebo pracovního práva,
  •          porušování lidských práv nebo ekologických standardů v dodavatelském řetězci,
  •          jiné porušení vnitropodnikových zásad nebo platných zákonů.

 

Mohu podat oznámení anonymně?

Ano, oznámení lze podat i anonymně. Pokud nevyplníte jakékoliv osobní údaje, je vaše anonymita chráněna systémem BKMS. V tomto případě doporučujeme nastavit si v oznamovacím systému zabezpečenou poštovní schránku. Zabezpečená schránka umožní příslušné osobě, zabývající se vaším případem, vás kontaktovat v případě doplňujících dotazů a v konečném důsledku vám poskytnout zpětnou vazbu.

 

Kdo oznámení zpracovává?

BKMS předává veškeré oznámení lokálnímu oddělení pro dodržování pravidel (Compliance), které se zabývá každým obdrženým případem a dohlíží na jeho šetření. V závislosti na obsahu oznámení mohou být do šetření zapojena i další oddělení (např. oddělení pro ochranu dat). Veškeré informace jsou považovány za přísně důvěrné.

Informace týkající se porušování lidských práv nebo porušování ekologických norem v dodavatelském řetězci jsou předávány odboru udržitelnosti oddělení stížností a tímto oddělením zpracovávány. Další informace o tom, jak oddělení stížností řeší oznámení o porušování lidských práv nebo porušování ekologických norem v dodavatelském řetězci, naleznete zde (Odkaz: https://www.tchibo-nachhaltigkeit.de/en/grievances ).

 

Co se stane s odeslaným oznámením?

Všechny příchozí zprávy kontrolují a zpracovávají vyškolení nezávislí zaměstnanci. Pokud jste si zřídili poštovní schránku prostřednictvím systému BKMS, bude vám obratem potvrzeno, že jsme vaši zprávu obdrželi. V některých případech vás může osoba zabývající se hlášením i kontaktovat s doplňujícími dotazy k danému oznámení.

Další informace o tom, jak oddělení pro stížnostiřeší oznámení o porušování lidských práv nebo porušování ekologických norem v dodavatelském řetězci, naleznete zde (Odkaz: https://www.tchibo-nachhaltigkeit.de/en/grievances ).

 

Jak probíhá šetření oznámení?

Všechna obdržená oznámení jsou pečlivě prošetřena a jejich průběh sledován. Důvěrné zacházení s poskytnutými informacemi je pro nás klíčové. Z toho důvodu je do vyšetřování zapojeno co nejméně lidí.

Pokud vyšetřování potvrdí, že došlo k porušení předpisů, přijmeme příslušná opatření.

V případech, kdy to bude povaha oznámení vyžadovat, budeme muset informace, které jste nahlásili, předat orgánům veřejné moci.

 

Jak zjistím výsledek oznámení?

Pokud jste si v systému BKMS nastavili zabezpečenou poštovní schránku nebo jste nám poskytli jiné kontaktní údaje, poskytneme vám zpětnou vazbu o výsledku šetření. Žádáme vás o pochopení, že nemůžeme sdílet žádné podrobnosti šetření, protože musíme chránit právo na soukromí obviněných osob.

 

Jak budu chráněn před znevýhodněním a odvetnými opatřeními v důsledku oznámení?

Vaše ochrana začíná tím, že omezíte kontakt se skupinou osob zapojených do vyšetřování na naprosto nutné minimum. Jakákoliv odvetná opatření proti osobám, které podle svého nejlepšího vědomí poskytnou k danému případu informace týkající se porušení předpisů, jsou zakázány. Máte-li jakékoli náznaky, že jste v důsledku svého oznámení znevýhodněni nebo jste zaznamenali jakékoliv odvetné opatření, nahlaste to prosím prostřednictvím oznamovacího systému BKMS.

Oznamovatelé, kteří vědomě poskytnou nepravdivé nebo zavádějící informace, musí být připraveni na důsledky.