Kodex chování pro dodavatele

Preambule

Společnost Tchibo se jako globální dodavatel zavazuje k ochraně lidských práv a životního prostředí. Mezinárodní standardy a zásady, které uznáváme, stejně jako proces hloubkové kontroly společnosti Tchibo, jsou popsány v našem politickém prohlášení. Při utváření a řízení našich obchodních vztahů se snažíme zajistit, aby naše dodavatelské řetězce splňovaly základní sociální a environmentální standardy.

 

Rozsah tohoto kodexu chování

Naši obchodní partneři (tj. dodavatelé, zhotovitelé, výrobci a poskytovatelé služeb, kteří se podílejí na výrobě nebo poskytování zboží nebo služeb společnosti Tchibo) jsou povinni dodržovat základní sociální a environmentální standardy uvedené v tomto kodexu chování a rovněž dodržovat všechny platné vnitrostátní a mezinárodní zákony a předpisy v oblasti zaměstnanosti, sociální oblasti a životního prostředí. Společnost Tchibo je oprávněna ověřovat, zda obchodní partneři dodržují kodex chování.

Následující sociální a environmentální standardy se vztahují na všechny zaměstnance, ať už jsou zaměstnáni přímo nebo nepřímo našimi obchodními partnery. Povinnosti uvedené v tomto kodexu chování, vnitrostátních právních předpisech a mezinárodních pokynech není dovoleno obcházet, například prostřednictvím agenturního zaměstnávání, subdodávek, falešných učňovských programů nebo práce z domova. Pokud zákony, předpisy, zvláštní oborové normy, platné kolektivní smlouvy a tento kodex chování obsahují podobná ustanovení, použije se ustanovení, které poskytuje větší ochranu zaměstnanců nebo životního prostředí. Je třeba poskytnout zvláštní ochranu zranitelným pracovníkům, jako jsou migrující a sezónní pracovníci, mladí pracovníci, smluvní a dočasní pracovníci, domácí pracovníci, těhotné pracovnice nebo zdravotně postižení. Je nutné informovat všechny pracovníky o obsahu tohoto kodexu chování a platných vnitrostátních právních předpisů způsobem, který je jim srozumitelný, včetně všech informací v jejich národním jazyce a v případě negramotnosti prostřednictvím ústního poučení a školení.

 

Naše zásady

1. Zákaz nucené práce a odpovědné postupy při náboru

Všechny formy nucené práce, otroctví nebo jiné formy nedobrovolné a výroba zboží prostřednictvím práce vězňů, jsou přísně zakázány. Je třeba dodržovat obecné zásady MOP pro spravedlivý nábor, včetně zásady „platí zaměstnavatel“. Pracovníci nesmí podléhat žádným předpisům, které omezují jejich osobní svobodu pohybu. Zaměstnavatelé nesmějí od pracovníků vyžadovat složení záloh nebo průkazů totožnosti. Zaměstnanci mají možnost opustit zaměstnavatele po uplynutí přiměřené výpovědní lhůty, jak je stanoveno zákonem. Platí úmluvy MOP č. 29 a 105.

 

2. Zákaz dětské práce a ochrana mladých pracovníků

Nesmí být zaměstnávány děti ve věku povinné školní docházky a děti mladší 15 let (nebo 14 let, pokud to umožňují vnitrostátní právní předpisy podle úmluvy MOP č. 138). Pokud v dodavatelském řetězci obchodního partnera vyjdou najevo důkazy o dětské práci, musí být provedena a písemně zdokumentována nápravná opatření. Dítěti, které se podílí na výrobě zboží pro společnost Tchibo, musí být poskytnuta odpovídající finanční a jiná podpora, aby mohlo navštěvovat školu, jak to vyžaduje zákon. V malých rodinných zemědělských podnicích mohou děti pracovat na rodinném hospodářství za předpokladu, že tato práce neovlivňuje jejich zdraví, bezpečnost, blaho, vzdělání nebo rozvoj, že jsou pod dohledem dospělých a že se jim dostává odpovídajícího vzdělání. V takovém případě se obchodní partneři snaží zajistit dětem přístup do pečovatelských zařízení.

Mladé pracovníky ve věku od 15 do 18 let lze zaměstnávat pouze v souladu s platnými právními předpisy. V žádném případě nesmí pracovat v noci ani vykonávat práce, které by mohly poškodit jejich zdraví, bezpečnost nebo morálku. Mladí pracovníci musí mít možnost účastnit se programů vzdělávání a odborné přípravy. Mladí pracovníci ve věku povinné školní docházky mohou pracovat pouze v době mimo vyučování a maximálně osm hodin denně. Doba školní docházky, práce a dojíždění do zaměstnání nesmí přesáhnout celkem deset hodin denně. Platí úmluvy MOP č. 79, 138, 182 a doporučení MOP č. 146 a 190.

 

3. Zákaz diskriminace

Zaručuje se, že se všemi zaměstnanci je zacházeno stejně, důstojně a s respektem a že mají přístup ke stejným příležitostem. Diskriminace na základě pohlaví, věku, náboženství, rasy, kasty, sociálního původu, zdravotního stavu, zdravotního postižení, etnického a národnostního původu, státní příslušnosti, členství v zaměstnaneckých organizacích (včetně odborů), politických názorů nebo stanovisek, sexuální orientace, rodinných povinností, rodinného stavu nebo jiných osobních vlastností je zakázána. Platí úmluvy MOP č. 100, 111 a 159.

 

4. Zákaz zneužívání nebo obtěžování

Jsou zakázány všechny formy fyzického, psychického, sexuálního, slovního nebo jiného obtěžování, zneužívání nebo disciplinárního řízení i všechny formy zastrašování. Na pracovišti a ve všech zařízeních souvisejících s pracovištěm, včetně dopravních prostředků a ubytoven, jsou zakázány nevítané sexuální návrhy, nevyžádané objímání a dotyky, neslušné nebo obscénní poznámky či žádosti o sexuální služby. Disciplinární opatření lze přijmout pouze v souladu s vnitrostátními právními předpisy a mezinárodně uznávanými lidskými právy. Svévolné tresty v případě nemoci nebo těhotenství jsou zakázány. Pracovníci, kteří si stěžují na diskriminaci, zneužívání nebo obtěžování, nesmí být vystaveni žádné formě disciplinárních opatření nebo represí.

 

5. Odpovídající pracovní smlouvy

Pokud to vyžaduje zákon, obchodní partneři společnosti Tchibo poskytnou svým zaměstnancům písemné pracovní smlouvy v jazyce a formě, kterým rozumí. Minimálními náležitostmi pracovní smlouvy jsou v rozsahu požadovaném zákonem nebo obvyklém podle oborových norem následující: jméno, adresa a fotografie zaměstnance, datum a místo narození, funkce, datum nástupu do zaměstnání, pracovní doba, mzda a odměna, zkušební doba, nárok na dovolenou, údaje o ukončení pracovního poměru (ze strany zaměstnance a zaměstnavatele), podpisy zaměstnance a zaměstnavatele a datum každého podpisu. V případě smlouvy o dílo je třeba zajistit, aby obchodní partner dodržoval výše uvedené. V zemědělských podnicích jsou v případě krátkodobých a sezónních pracovníků (doba kratší než tři měsíce) přípustné ústní, nikoli písemné pracovní smlouvy, pokud jsou doloženy a povoleny podle platných právních předpisů.

 

6. Mzdy a odměny

Mzda vyplácená za standardní pracovní dobu, stejně jako přesčasy s příplatky, musí v každém případě odpovídat alespoň minimálním zákonným normám pro dané odvětví nebo platným kolektivním smlouvám, podle toho, co je vyšší. Mzda musí vždy pokrývat základní potřeby pracovníků a jejich rodin a poskytovat určitý diskrétní příjem (životní minimum), pokud k tomu nestačí zákonem stanovená minimální mzda. Zaměstnanci musí od zaměstnavatele obdržet alespoň všechny zákonem požadované sociální dávky a písemné, úplné a srozumitelné informace o složení své mzdy, včetně srážek, příplatků za práci přesčas a vedlejších výhod. Srážky ze mzdy jako disciplinární opatření nejsou povoleny. Platí úmluvy MOP č. 26 a 131.

 

7. Přiměřená pracovní doba

Pracovní doba musí být v souladu s platnými právními předpisy a oborovými normami, podle toho, které z nich jsou přísnější. V žádném případě nelze po pracovnících požadovat, aby pravidelně pracovali více než 48 hodin týdně. Maximální denní pracovní doba nesmí překročit 12 hodin. Přesčasy musí být dobrovolné a nesmí být vyžadovány pravidelně. Zaměstnanci mají nárok na alespoň jeden den volna po šesti po sobě jdoucích pracovních dnech. Výjimky z tohoto pravidla jsou povoleny pouze v případě, že dojde ke splnění obou následujících podmínek: a) vnitrostátní právní předpisy povolují překročení této maximální délky pracovní doby a b) je v platnosti volně sjednaná kolektivní smlouva, která umožňuje zprůměrování včetně přiměřené doby odpočinku. Platí úmluvy MOP č. 1 a 14 a doporučení MOP č. 116.

 

8. Zachování svobody sdružování a kolektivního vyjednávání

Uznává se a respektuje právo zaměstnanců zakládat zaměstnanecké organizace včetně odborů podle vlastního výběru a vstupovat do nich, právo na kolektivní vyjednávání a právo na stávku. Obchodním partnerům se doporučuje, aby zaujali pozitivní přístup k právu na svobodu sdružování a kolektivní vyjednávání tím, že o těchto právech budou své zaměstnance aktivně informovat a budou k odborům, včetně jejich organizačních aktivit, přistupovat otevřeně. Obchodní partneři zajistí, aby odborové organizace mohly působit v souladu s právními předpisy platnými na pracovišti. V situacích, kdy je právo na svobodu sdružování a kolektivní vyjednávání omezeno zákonem, musí být umožněny paralelní prostředky nezávislého a svobodného sdružování a vyjednávání. Zástupci pracovníků musí být chráněni před diskriminací, obtěžováním, zastrašováním nebo odvetnými opatřeními a musí jim být umožněn volný přístup k pracovníkům, aby mohli zákonným a pokojným způsobem vykonávat svá práva. Platí úmluvy MOP č. 87, 98 a 135 a doporučení MOP č. 143.

 

9. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Pracovníkům je třeba zajistit bezpečné a hygienické pracovní prostředí. Zohledňují se znalosti specifické pro daný obor a nebezpečí specifická pro dané odvětví. Je nutné přijmout opatření v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, aby se zabránilo nehodám a úrazům. Pracoviště, pracovní postupy, stroje a zařízení musí být opatřeny značkami, ochrannými kryty a kryty. Zaměstnanci musí být seznámeni se cvičeními a postupy bezpečnosti práce a musí jim být poskytováno pravidelné školení. Musí být k dispozici osobní ochranné prostředky ve vhodných velikostech a pracovníci musí být proškoleni v jejich správném používání. Musí být zajištěny přiměřené přestávky na odpočinek a přístup k čistým hygienickým zařízením a pitné vodě. Stejné požadavky platí pro všechna sociální zařízení a ubytování zaměstnanců, pokud je zaměstnavatel poskytuje. Všichni zaměstnanci musí mít právo vyhnout se nebezpečným situacím, aniž by museli žádat o povolení. Všem těhotným ženám a rodičům s novorozenci se poskytuje veškerá ochrana v souladu s platnými právními předpisy. Obchodní partneři určí vedoucího pracovníka odpovědného za bezpečnost a ochranu zdraví při práci a zapojí pracovníky do analýzy zdravotních rizik a nebezpečí. Platí úmluva MOP č. 155 a doporučení MOP č. 164.

 

10. Dodržování pozemkových práv

Je třeba respektovat zákonná vlastnická a užívací práva a odpovídající práva k přírodním zdrojům, jako jsou lesy a vodní plochy. Patří sem nepsaná veřejná, soukromá, komunální nebo kolektivní práva, včetně práv domorodých obyvatel nebo zvykových práv. Zemědělci ani komunity nesmí být vystaveni záborům půdy, ztrátě svých práv nebo odsunu z půdy, kterou pravidelně využívali jako zemědělskou půdu. Pokud platné právní předpisy jasně nestanoví jinak, je třeba postupovat podle pokynů FAO/OECD. Zejména musí být poskytnuta rychlá, přiměřená a účinná náhrada. Pokud se jedná o domorodé národy nebo komunity, musí být nabytí nové půdy objasněno prostřednictvím náležité péče externí, neutrální strany. Všechna jednání musí respektovat zásady svobodného, předchozího a informovaného souhlasu v souladu s Deklarací OSN o právech původních obyvatel. Platí úmluva MOP č. 169.

 

11. Odpovědné chování bezpečnostních složek

Kdykoli jsou k ochraně společnosti nebo jejího majetku přiděleni bezpečnostní pracovníci, musí být zajištěno odpovídající školení, výcvik a dohled. Bezpečnostní pracovníci nesmějí porušovat zákaz mučení, nelidského nebo ponižujícího zacházení s lidmi ani jednat proti právu na svobodu sdružování.

 

12. Odpovídající ochrana životního prostředí

Musí být dodrženy všechny platné právní požadavky na ochranu životního prostředí a musí být získána a udržována všechna příslušná environmentální schválení, osvědčení a povolení. Obchodní partneři musí neustále usilovat o minimalizaci jakéhokoli nepříznivého dopadu své obchodní činnosti na životní prostředí. To znamená zejména to, aby se do životního prostředí neuvolňovaly žádné nebezpečné látky a neškodily lidem a aby byly dodržovány ekologické normy pro změny půdy, čištění odpadních vod, emise a nakládání s odpady. Obchodní partneři jsou povinni odpovídajícím způsobem přispívat k ochraně klimatu. Jedná se zejména o zlepšení energetické účinnosti a minimalizaci spotřeby zdrojů (včetně vody, nerostných surovin, zemědělských surovin a fosilních paliv). Je třeba dodržovat vnitrostátní předpisy o ochraně lesů. Obchodní partneři jsou povinni zavést odpovídající a účinný systém environmentálního řízení. Je třeba dodržovat zásady stanovené Minamatskou úmluvou o rtuti, Stockholmskou úmluvou o perzistentních organických znečišťujících látkách a Basilejskou úmluvou o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států.

 

13. Odpovídající nakládání s chemickými látkami

Obchodní partneři musí zavést, průběžně sledovat a v případě potřeby zlepšovat účinný systém nakládání s chemickými látkami (CMS). Systém CMS musí zahrnovat celý životní cyklus používaných chemických látek, včetně nákupu, skladování, přepravy, používání a bezpečné likvidace/vypouštění těchto chemických látek. Systém CMS musí definovat jasné zásady používání chemických látek, včetně rolí a odpovědností, a také podrobné pracovní pokyny všem zúčastněným stranám pro každý krok v používání chemických látek. Obchodní partneři musí zavést vhodná monitorovací opatření a pravidelné školení/informování o požadavcích CMS pro všechny pracovníky, kteří manipulují s chemickými látkami nebo jsou jim vystaveni. Musí být definovány postupy pro havarijní situace (např. úniky, rozlití). Platí úmluva MOP č. 170 a doporučení MOP č. 177.

Při výrobě spotřebního zboží musí být zaveden rámec systému nakládání s chemickými látkami ZDHC. Obchodní partneři musí zajistit, aby se nepoužívaly žádné chemické látky, které obsahují látky uvedené na Seznamu zakázaných látek společnosti Tchibo (RSL) a Seznamu vyráběných zakázaných látek ZDHC (MSL).

V zemědělských podnicích musí být všechny agrochemikálie skladovány v uzamčených a dobře větraných prostorách odděleně od potravin a vody a mimo dosah dětí. Prázdné nádoby od pesticidů se navíc nesmí znovu použít pro skladování potravin nebo nápojů, ale musí se vrátit nebo bezpečně zlikvidovat.

 

14. Zákaz korupce

Obchodní partneři se musí zdržet páchání jakékoli trestné činnosti, zejména korupce, a také jednání, které by za ni mohlo být považováno. Obchodní partneři se zavazují, že ve vztazích se svými dodavateli a veřejnými činiteli nepřijmou ani neposkytnou žádné platby nebo výhody, které by měly ovlivnit obchodní rozhodnutí nebo jinak vést k nepatřičné výhodě, nebo které by tak mohly působit.

 

15. Mechanizmus řešení stížností

Stížnosti se zasílají na adresu: Tchibo Coffee Service GmbH, CSC, Überseering 18, 22297 Hamburg, Německo, sustainability@tchibo-coffeeservice.de

Obchodní partneři jsou povinni pravidelně a srozumitelně informovat své zaměstnance o možnostech podávání stížností prostřednictvím mechanismu pro podávání stížností. Pracovníci musí mít možnost podávat stížnosti bez obav z diskriminace, odvety, zastrašování nebo obtěžování. Obchodní partneři se musí snažit zajistit, aby jejich přímí dodavatelé informovali své zaměstnance o možnostech, které mají k dispozici prostřednictvím mechanismu pro podávání stížností společnosti Tchibo, a nesmí se dopouštět represí vůči zaměstnancům, kteří podají stížnost.